Fortbildningsdagarna 2018 ägde rum 14-16 mars i Uppsala på Arena Hotellet. Arrangörsgruppen bestod av medlemmar från Gävleborgs- och Uppsala län och vi var ca 30 medlemmar som deltog.

Första föreläsaren var Kenneth Forsell från integrationsverksamheten i Ljusdal. Han gav oss en entusiasmerande föreläsning utifrån sina erfarenheter av arbete med integration inom kommunen. Vi fick med oss konkreta tips inför mötet med människor från olika kulturer samt en orientering av begrepp och statistik inom området. Därefter berättade Mimount Tebibel från Stockholms dövas förening om sina erfarenheter från projektet ”Tredubbelt utsatt ”. Ett projekt som syftat till att uppmärksamma döva kvinnor från andra kulturer och identifiera vad dessa kvinnor behöver för stöd för att integreras i samhället. Marie Grundel och Susanne Wenberg från SPSM berättade om sina erfarenheter av att arbeta språkutvecklande med nyanlända personer inom vuxenutbildningen. Därefter var det medlemmarna från arbetsförmedlingen som guidade oss igenom AFs uppdrag och möjligheter. Dagen avslutades med årsmöte och en trevlig och god middag på Arena Hotellet.

Den andra dagen inleddes av professor, Jerker Rönnberg från Linköpings universitet. Han gav oss en spännande föreläsning inom området kognitiv hörselvetenskap med fokus på hur hjärnans olika delar arbetar vid hörselnedsättning och hur minnesfunktioner påverkas. Därefter höll Sven-Erik Malmström en föreläsning om språkdeprivation och konsekvenser av att växa upp utan fungerande språk. Efter det fick vi möjlighet att lyssna på och samtala med representanter från SDR och HRF, Susana Ahlström från HRF och Tobias Palmqvist från SDR. De berättade om det intressepolitiska arbetet inom organisationerna och deras syn på olika frågor. Under rapporter från fältet informerade Gunn-Brit Olsson om sina erfarenheter av det sociala arbetet med patienter som får Cochleainmplantat och hjärnstamsimplantat inom Akademiska sjukhuset i Uppsala. Catarina Axelsson, specialpedagog från hörselvården i Gävleborgs län berättade om arbetet med barn med hörselnedsättning och hur stödet kring dessa barn ser ut och hur hon samverkar med bl.a. skolan för att dessa barn ska kunna ha en optimal situation i skolan. Dagen avslutades med värdefulla diskussioner i bikupor där vi grupperade oss i utifrån vilka vi möter i vårt arbete ex. barn, vuxna, tinnituspatienter m.fl. Kvällen avslutades med en fantastisk middag på restaurang Aaltos i Uppsala.

Den sista dagen inleddes av Lars Lindberg, projektledare på Funktionsrätt Sverige. Han gav oss en övergripande bild av det funktionshinderpolitiska arbetet i Sverige som numer ska utgå från FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den sista dagen avslutades med en fantastisk föreläsning av Sarah Remgren från Teckenbro som lät oss få ta del av några urplockade exempel från hennes föreställning ”Jag är Sarah”. I föreläsningen berättade Sarah om sin uppväxt och hur det var när hon fick veta att hon hade dövblindhet, om svårigheter och framgångsfaktorer, vilket gav oss tänkvärda tips i vårt sociala arbete.

Sammanfattningsvis har vi haft trevliga och innehållsrika dagar och vi riktar ett stort tack till arrangörsgruppen från Upsala och Gävleborg.

Sammanfattat av Cecilia Joge Johansson

 

Örebro 2016

Åhörarkopior från fortbildningsdagarna i Örebro:

Thomas Lungberg – Inledningstal

Claes Möller – Flerfunktionsnedsättning och Usher syndrom

Inger Löves Bates och Gunnel Nordström  – Kuratorn 100 år

Carina Persson och Fredric Welander – Ungdomars livsvillkor levansvanor och hälsa – har hörselnedsättning någon betydelse

Mattias Ehn – Arbete och Hälsa Usher syndrom

Västanviks Folkhögskola – Asylprocessen

Västanviks Folkhögskola – TFI

Ingela Holmström – Döva och hörselskadade elever i dagens skola

Frida Ekholm – Dansprojektet

 

Umeå 2015

Sammanfatttning av 2015 års fortbildningsdagar

 

Uppsala 2013

Här finns åhörarkopior och/eller minnesanteckningar från föreläsningarna från fortbildningsdagarna 2013

Katarina Molin – Tinnitus

Thomas Haak – Internetbaserad KBT-behandling

Linda Jüris – Hyperacusis

Erik Ward – Rättstillämpling i socialförsäkringsfrågor

Mia Pless – ICF och ICF-CY

Marie Giron – Jag vill inte vara hörselskadad

Greger Bååth – SPSM Döv och hörselområdet   minnesanteckningar PowerPoint

Rapport från fältet

Therese Bohn – Aktiv kommunikation

Helena Österholm – Att utveckla vård för vuxna döva och hörselskadade med behov av LVM vård

Att utveckla anpassad vård för vuxna döva och hörselskadade med behov av LVM vård,       slutrapport – Helena Österholm

 

 

Malmö 2011

Sammanfattning av 2011 års fortbildningsdagar

Inbjudan/program till 2011 års fortbildningsdagar

 

Fortbildningsdagar YSDH från 1971 och framåt
summering av anordnade fortbildningsdagar från 1971

Linköping 2008
Sammanfattning av 2008 års kursdagar
Summering av fortbildningsdagarna i Linköping 1-3 oktober genom arrangörerna och Cecilia Joge Johansson

Sussie Toft’s föredrag 
Sammanfattning från fortbildningsdagarna 2008 där Sussi Toft föreläste om kulturkrockar mellan döva och hörande. Sussi arbetar som sektionsledare för teckenspråksutbildningen/Köpenhams dövcenter i Köpenhamn.

Program
Program fråm konferensdagarna i Linköping 1-3 oktober 2008

Stockholm 2007
Inbjudan/program
Inbjudan till 2007 års fortbildningsdagar 3-5 oktober 2007 i Stockholm.

Stigmatiseringsprocessen
Stigmatiseringsprocessen. Föreläsare Håkan Lindberg, psykolog/terapeut Hörselkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Rosenlund