Aktuell litteratur och rapporter

NAS (årsmöte 2017)

YSDH är en av medlemsföreningarna i NAS och representerades på årsmötet av Marie-Louise Grahn, kurator vid Hörselenheten vuxna, Malmö. Här är hennes rapport:

NAS årsmöte  hölls i Lund 22 augusti.

NAS har till syfte att stödja forskning, kunskap och utveckling inom audiologi i Norden. NAS är med och publicerar en vetenskaplig tidskrift, International Journal of Audiology.

Läs mer...

Det innebär att NAS därigenom får in en del intäkter.På årsmötet ville styrelsen att vi representanter i de olika medlemsföreningarna skulle  sprida inom föreningarna att det är möjligt att komma in med förslag till styrelsen om det finns idéer, projekt som NAS skulle kunna stödja ekonomiskt.

NAS har resestipendium, 10 stycken som är möjliga att söka för medlemmar i de olika medlemsföreningarna, högst 10 000 för deltagande på någon internationell konferens. Villkor är att den som söker stipendiet deltar aktivt på konferensen muntligt eller genom en poster samt att man skriver en reserapport som presenteras på NAS hemsida.

NAS har en ny hemsida, där finns mer information www.nas.dk.

Nästa NAS konferens kommer att vara i Reykjavik 6-8 juni 2018.

Det var intressant att delta både på årsmötet och på den utbildningsdag som anordnades i anslutning till årsmötet.

Marie-Louise Grahn

Ny myndighet från och med 1 maj 2014

Myndigheten för delaktighet, www.mfd.se, ersätter Hjälpmedelsinstitutet och Handisam sedan 1 maj 2014. I arbetet inför det har Nancy Böling som vår representant i Hjälpmedelinstitutets hörselgrupp varit med i förhandlingar med SKL hur framtiden för gruppen ska se ut.

Klicka här för att läsa protokollen från 2014-01-21 och 2014-01-28.

Läs mer...

NAS

NAS har en internationell konferens med många kända föreläsare. Den är i Åbo, Finland, 1-3 september 2014. Läs mer på www.nas.dk

SAS

Det blir ingen audiologisk dag 2014 med anledning av vissa organisatoriska anledningar. 2015 utlovas ett riktigt spännande arrangemang. Silverörat kommer dock även i år.Läs mera på www.sasaudio.se

Äntligen! Ett positivt besked ang legitimering för kuratorer i hälso- och sjukvård!

https://www.akademssr.se/text/bollen-ar-min-konstaterar-hagglund-efter-socialstyrelsens-ja-till-kuratorslegitimation

Ny litteratur och rapporter våren 2014

 • Life Circumstances of Children and Adolescents After Cochlear Implantation
  – Lena Anmyr
 • Socialt arbete i hälso- och sjukvård. Villkor, innehåll och utmaningar.
  – Björn Blom, Ann Lalos, Stefan More’n Mariann Olsson, Elisabeth Beddoe, Ulla Forinder, A C Gullaksen m fl.

Läs mer...

 • Natur och Kultur
  – www.nok.se
 • Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård.
  – Rapport från Socialstyrelsen
  – www.socialstyrelsen.se
 • Vägledning för elevhälsan
  – Publikation från Socialstyrelsen och Skolverket
  – www.skolverket.se
 • Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?
  – Publikation från Äldrecentrum www.aldrecentrum.se
 • Vad är normalt? Föräldraansvaret i assistansersättning.
  – Inspektionen för socialförsäkring Rapport 2014:6
  – www.inspsf.se

Proposition om förändring i HSL

Regeringen har nu lämnat sin proposition om förändringar i HSL och Patientsäkerhetslagen för förändringar i hjälpmedelsorganisationen för personer med funktionsnedsättningar. Den enskildes eget val skall främjas.

Läs mer...

I samma proposition föreslås också att Hjälpmedelsinstitutet skall upphöra som egen verksamhet och ingå i nuvarande Handisam. I samband med detta byter myndigheten namn till Myndigheten för delaktighet.

Förändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2014. Läs propositionen på Regeringens hemsida,  www.regeringen.se/sb/d/17862/a/232470

Tolkutredningen
Utredningen om en ny tolkorganisation har definitivt lagts på is och det finns planer på en ny utredning läser vi i Auris nr 1/2014.

Diskrimineringsombudsmannen överklagar dom mot försäkringsbolag
DO överklagar domen mot ett försäkringsbolag som avslog en kvinnas ansökan om att teckna sjukförsäkring för sin hörselskadade dotter med hänvisning till att kvinnan fick vårdbidrag. Försäkringsbolaget gjorde inte en individuell riskbedömning om ansökan om sjukförsäkring utan tillämpade en generell regel att inte bevilja försäkringar för personer med vårdbidrag.Tingsrätten gick på försäkringsbolagets linje, men DO vill ha frågan prövad i hovrätten.

Läs mer på http://www.do.se/sv

SOU

Vi tog kontakt med Social- och Utbildningsdepartementen under våren 2013 och frågade hur planeringen ser ut. Går man vidare med förslagen och finns det en tidsplan? På Socialdepartementet är det samma handläggare som håller i både SOU 2011:77 utredningen om fritt val av hjälpmedel och numera också SOU  2011:83 tolktjänstutredningen.

Läs mer...

När det gäller förslagen från betänkandet Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet har arbetet kommit längst. Betänkandet har varit på en remissomgång våren 2012 och man arbetar nu på en proposition till riksdagen. Lite beroende på om frågan behöver granskas i Lagrådet eller ej kan man vänta sig att en proposition kommer under hösten. Med tanke på ett mycket kritiskt och ifrågasättande remissvar från den största brukarorganisationen inom hörselområdet, Hörselskadades Riksförbund, blir det intressant att följa den frågan vidare.

Helt annorlunda ser det ut för tolktjänstutredningens förslag i betänkandet En samlad tolktjänst. Handläggaren framhåller utredningens goda förtjänster, men pga att kostnadsberäkningen är ofullständig, så är det inte aktuellt att följa förslagen. Betänkandet har inte heller gått på en remissrunda. Istället arbetar politikerna med att lösa frågan på annat sätt, inte klart hur i dagsläget.

Det är för tidigt att tala om en tidsplan. Handläggaren framhåller dock att frågan tas på stort allvar och att man är medveten om att regelsystemet  för tolkverksamhet behöver ändras. Likvärdig utbildning – riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning SOU 2012:24 Kansliråd Cecilia Carlsson vid Utbildningsdepartementet svarar per brev att ärendet är under beredning. Det finns ingen tidsplan ännu. Slutbetänkandet har varit på en remissrunda.

Övrigt

 • Nätverk för spetskompetes – Historien om YSDH 40 år
  Läs här hur du som icke medlem har möjlighet att köpa ett exemplar av boken “Nätverk för spetskompetens – Historien om YSDH 40 år” författad av: Inger Löved Bates, Gunnel Nordström, Ingrid Olsson och Inga Säfholm.
 • Livsomställning
  Ann-Christine Gullacksen, Lena Göransson, Gunilla Henningsen Rönnblom, Anny Koppen, Annette Rud Jørgensen.