Årets fortbildningdagar 15-17 mars med temat samverkan, ebjöd deltagarna ett brett program med olika perspektiv. Anordnare detta år var Linköping och Sörmland.

Föreningens framtid har en tid varit oklar. Ny styrelse bildades och föreningens fortlevnad är säkrad ytterligare en tid.

På programmet under dagarna fanns flera föreläsningar av samverkanspartner som socionomen möter och på olika sätt samarbetar med i sin yrkesroll. Dagarna gav även utrymme att ta del av aktuell forskning inom flera områden rörande hörsel, och innehöll även brukarperspektiv.

Dagarna inleddes med föreläsning av professor/psykolog Gerhard Andersson, Linköpings universitet samt Öronkliniken, om tinnitus, ljudkänslighet behandlingsmetoder som till exempel internetbehandling. Gerhard har varit verksam som psykolog inom hörselvården sedan tidigt 90-tal. Gränsdragningarna är inte alltid lätta att dra mellan vilken instans inom vården som ska ansvara för dessa patienter; hörselvården, primärvården, psykiatrin? Gerhard framhöll bland annat kartläggningsens betydelse, att kognitiv beteendeterapi har starkt stöd i forskningen men ofta kräver ett team som samarbetar. Det multidisciplinära teamet behövs där man specialiserar sig på tinnitus. Även om man saknar team kan man göra mycket för gruppen tinnituspatienter. Pedagogiska insatser kan många gånger påskynda vårdprocessen. Gerhard berörde även frågor kring psykisk ohälsa, stress, hur hjärnan fungerar och kan påverkas.

Studiebesök till Mo Gård Finspång gav inblick i den vardag som de boende och personalen har, och en beskrivning av hur de tekniska lösningarna kan stödja kognition och kommunikation, skapa gemenskap och ökad förståelse. IKT-pedagog vid Mo Gård och Mo Gårds verksamhetsansvarige, Gunnar, berättade och guidade oss runt på området. Eftersom våren börjat komma passade flera på att inhandla egenodlade växter i skolans växthus.

Försäkringskassan deltog med information om Vårdbidrag och Handikappersättning. Vi konstaterade att olika bedömningar görs beroende på vilken handläggare en sökande har, och även var i landet beslut fattas. Försäkringskassan eftersträvar att göra så lika som möjligt i landet men är medvetna om att olika beslut fattas. Frågor kring Cochleaimplantat (CI), merkostnader, tillfällig föräldrapenning berördes också.

Vi fick ta del av brukarperspektivet när Pekka Persson berättade om sina erfarenheter av hörselnedsättning, hjälpmedel och slutligen CI. Pekka gav oss inblick i sin ”hörselresa”, där han påverkades både socialt, ekonomiskt och psykologiskt. Pekka framhöll de hörseltekniska lösningarnas betydelse, strategier och förhållningssätt som både den hörselnedsatte och omgivningen behöver ta hänsyn till och lära sig.

Sjukgymnast Jessica Andersson från Habiliteringsverksamheten Sörmland, som arbetar med såväl barn, vuxna och äldre inom Hörselrehabilitering och Synrehabilitering, föreläste kring de fysiska konsekvenserna av hörselnedsättning och dövhet. Hon beskrev den roll som sjukgymnasten kan ha i förhållande till hörselnedsatta och döva (och även synnedsatta), där nackbesvär och stor trötthet ofta är en konsekvens av långvariga spänningar och stress. Ofta kan patienten behöva stöd kring bland annat avspänning, muskulära spänningar, att vidmakthålla fysisk aktivitet eller komma igång med sådan, balansövningar.

I rapporterna från fältet fick vi del av kunskap om och samverkansfrågor rörande personer med den ofta handikappande sjukdomen Neurofibromatos typ 2 , socionomens strategier i arbetslivet, information om Stiftelsen Tysta skolan, utmaningar i att arbeta med barn och familjer med annan kulturell bakgrund samt information om arbetsförmedlingens socialkonsulenters arbete.

Dagarna avslutades med inspirationsföreläsning av Inger Hansson, med utmaningen att vi ska Våga mer än vi törs. Detta och de många goda inputen vi fått under dagarna, bär vi med oss tillbaks i vårt dagliga arbete.

Kategorier: Har hänt

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild